Odkazy:
seznam

google

ídnes.cz

Atlas


              WRAŽEDNÉ
                 EMAUZY
         
Tipy:


  
    Falešné zprávy z netu

 SMS Brána všichni operátoři

TOPlist

Podmínky připojení NOVÉ !!!

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb
Podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb (dále jen "Podmínky") stanoví podmínky poskytování telekomunikačních služeb mezi Účastníkem a Poskytovatelem a jsou její nedílnou součástí.
A. Poskytovatel
Poskytovatelem je Bc. Karel Čermák, Montáž, Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 768 24 Hulín, Družba 1189, IČO: 42628709, DIČ: CZ7207174392, který poskytuje telekomunikační služby Účastníkovi, nebo zajišťuje jejich poskytování či zprostředkování těchto služeb od jiných subjektů.
B. Účastník
Účastníkem je fyzická osoba nebo právní subjekt, který má s Poskytovatelem uzavřenou Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Smlouvu).
C. Služba
C1)Telekomunikační služba (dále jen Služba) je definována Popisem služby, který je součástí Smlouvy o poskytování služby. Nebo je předestřena na webových stránkách poskytovatele služby.
C2) Služby přístupu k síti Internet zahrnují především dočasné nebo trvalé připojení Účastníka k datové síti skupinou protokolů TCP/IP v rozsahu kapacity definované ve smlouvě, zajištění přenosu dat mezi uživateli sítě poskytovatele a uživateli jiných IP sítí v ČR a v zahraničí připojených k síti Internet.
C3) Pro poskytování služby využívá poskytovatel prvky svojí sítě nebo sítí jiných operátorů a poskytovatelů/dle dohod.

D. Parametry poskytované služby


     Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv
opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek.
     Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.
     Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý poklesvýkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.
     Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ketřem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech,definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.
    Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech,definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

E. Uzavření smlouvy

E1) Účastník a Poskytovatel uzavírají Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Smlouva) podle obchodního zákoníku a podle ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách v jejich platném znění.
Smlouva nemusí být uzavřena písemnou formou.
E2) Smlouva je platná okamžikem, kdy Účastník požádá o zřízení Služby a účinná okamžikem aktivace služby poskytovatelem.
ED3) Poskytovatel je oprávněn v době od uzavření (platnosti) smlouvy do doby řádné aktivace služby od smlouvy odstoupit, jestliže:
-osoba, která si přeje využívat služeb Poskytovatele, mu pro uzavření smlouvy poskytla údaje, které byly v okamžiku jejího uzavření nesprávné, nepřesné nebo zavádějící;
-osoba, jež si přeje využívat Službu, má vůči Poskytovateli dluh;
-právnická osoba, která si přeje využívat služeb Poskytovatele, je v likvidaci;
-na majetek osoby, která si přeje využívat služeb Poskytovatele, byl uvalen konkurz, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byla na žadatele vyhlášena nucená správa dle zvláštních právních předpisů.
-službu nelze z technických, organizačních nebo právních důvodů aktivovat;
F. Platnost a ukončení smlouvy
F1) Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě stanovena jiná doba. Účastník je oprávněn, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, ukončit smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc od prvního dne zúčtovacího období, následujícího po zúčtovacím období, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli. Platby za přístup k síti internet se provádí zpravidla 15 tého dne v měsíci na měsíc následný (tedy dopředu).
F2) Poskytovatel je oprávněn ukončit smlouvu, jestliže dodávka služeb byla omezena nebo pozastavena z důvodů vzniklých na straně Účastníka dle bodu CH) těchto podmínek a tyto důvody nebyly odstraněny do jednoho kalendářního měsíce ode dne vzniku omezení nebo pozastavení.
F3) Poskytovatel může ukončit smlouvu výpovědí s lhůtou v trvání 1 měsíc v případě, že ukončuje poskytování služby, na kterou byla smlouva uzavřena. Smlouva bude rovněž ukončena okamžikem pozbytí platnosti příslušné telekomunikační licence nebo osvědčení o registraci podle generální licence. Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
F4) Po ukončení smlouvy budou strany nadále povinny plnit jakékoliv povinnosti jim dané během trvání této smlouvy, v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě. V případě neplnění je stranám dovoleno přijmout opatření v souladu s ujednáními těchto podmínek, jako je vyúčtování úroku z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení a použití třetí strany při vymáhání dluhu.
F5) V případě, že Účastník pro připojení k Internetu používá bezdrátové zařízení, které je ve vlastnictví poskytovatele, a po skončení platnosti této smlouvy je účastník povinen toto bezdrátové zařízení nepoškozené vrátit, případně umožnit jeho demontáž nejpozději do 5ti dnů po skončení platnosti této smlouvy. Za poškození se nepovažuje běžné opotřebení a působení povětrnostních vlivů na venkovní části zařízení.
G. Identifikační údaje a ochrana osobních údajů
G1) Pro uzavření smlouvy je Účastník povinen poskytnout Poskytovateli údaje, specifikované ve Smlouvě nebo Objednávce služeb. Účastník potvrzuje, že tyto údaje jsou pravdivé a přesné, a souhlasí s jejich zpracováním poskytovatelem v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů za účelem poskytování a vyúčtování služby specifikované smlouvou po celou dobu trvání smluvního vztahu řízeného smlouvou. Poskytovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely uplatňování svých práv souvisejících s pohledávkami vzniklými při poskytování služeb a zpřístupnit je po dobu nezbytně nutnou třetím subjektům za účelem vymáhání pohledávek, a to i po skončení smluvního vztahu.
G2) Účastník souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával jeho data v rozsahu jméno, příjmení, (popřípadě firma, Identifikační číslo), adresa, emailová adresa, telefonní číslo pro podávání informací o poskytovaných a nově zaváděných službách Poskytovatele, pokud svůj souhlas písemně neodvolá dle bodu E3 těchto Podmínek. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn tato data předat ke zpracování třetím subjektům. Poskytovatel zabezpečí, aby třetí subjekty použili předané údaje pouze k účelům, uvedeným v tomto odstavci. Další vymezení nakládání s údaji viz. dokument GDPR.
G3) Účastník má právo souhlas dle odstavce E2 těchto podmínek odvolat svým výslovným prohlášením učiněným v písemné formě a dodaným prokazatelně Poskytovateli (poštou).
G4) Poskytovatel má právo si ověřit pravdivost a přesnost poskytnutých údajů nebo požadovat po Účastníkovi doložení těchto údajů.
G5) Veškeré informace obsažené ve smlouvě považují Poskytovatel i Účastník za důvěrné ve smyslu obchodního zákoníku v jeho platném znění, a to i po ukončení smluvního vztahu. Účastník je povinen písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů a kontaktů uvedených ve Smlouvě, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne změny.
H. Cena za služby a její úhrada
H1) Účastník je povinen platit poskytovateli řádně a včas úhradu za služby podle cen sjednaných ve smlouvě nebo platném dodatku smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb a to na základě uzavřené Smlouvy, nebo následném dodatku ke smlouvě, která nahrazuje, pokud není ustaveno jinak, daňový doklad. Ceník služeb je k dispozici na www stránkách poskytovatele.
H2) Účastník, pokud není smlouvou stanoveno jinak, hradí platby bankovním převodem nebo prostřednictvím poštovní poukázky na bankovní účet Poskytovatele, uvedený na vyúčtování.
H3) Vyúčtování a jiná sdělení zasílaná Účastníkovi budou v případě nevyzvednutí považována za doručená v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu. Vyúčtování bude považováno za zaplacené včas, jestliže platba byla připsána na účet Poskytovatele v den uvedený na vyúčtování nebo dříve.
H4) Poskytovatel je oprávněn pověřit třetí stranu vymáháním pohledávek od Účastníka, který nezaplatil v termínu splatnosti. Účastník je povinen jednat s touto stranou jako s řádně pověřeným zmocněncem Poskytovatele.
H5) V případě, že dojde k změně nákladů, změně cenových předpisů nebo ke změně právních předpisů spojených s poskytovanou službou, má Poskytovatel právo změnit cenu Služby. Tuto změnu je Poskytovatel povinen oznámit Účastníkovi nejméně jeden kalendářní měsíc přede dnem, kdy změna vstoupí v platnost. Účastník na základě této skutečnosti obdrží dodatek ke Smlouvě, nebo smlouvu novou.
H6) V případě marného výjezdu na opravu zařízení, kde bude zjištěno, že závadu zavinil uživatel sám, je tento povinen uhradit náklady spojené s opravou nebo uvedením do předešlého stavu. (neodborné zásahy do síťových prvků, úpravy IP adres či zavirovaný, či jinak blokovaný PC). Odvirování a instalaci softwaru si účastník provádí sám na své náklady.
CH. Závady a odpovědnost za škody
CH1) Zjistí-li Účastník závadu nebo omezení v poskytování služby, nahlásí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu telefonicky poskytovateli.
CH2) V případě, že službu nebude možné využít nebo ji bude možné využít jenom částečně pro závadu nebo omezení technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, zavazuje se tento závadu nebo omezení odstranit ve lhůtě zpravidla do 48 hodin od jejího vzniku. V případě, že došlo k závadě či omezení, která nejsou na straně poskytovatele, předá poskytovatel neprodleně informaci o této poruše nebo omezení třetí straně, u které porucha nebo omezení vzniklo.
CH3) Poskytovatel, nestanoví-li smlouva jinak, není povinen hradit Účastníkovi náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného či neúplného poskytnutí služby. Poskytovatel neodpovídá za závady na síti jiných operátorů či dodavatelů.
CH4) Pokud Účastník použije koncové zařízení, které není výrobcem určeno pro připojení k typu služby, využívané účastníkem, nebo koncové zařízení, které nebylo schváleno pro používání připojováno ČR nebo pokud provede neoprávněný zásah do telekomunikační sítě a způsobí tím škodu Poskytovateli, je povinen poskytnout Poskytovateli náhradu způsobené škody v plném rozsahu.
CH5) Přerušení elektrického napájení jakéhokoli zařízení poskytovatele, umístěného na adrese připojení Účastníka, není považováno za závadu ve smyslu těchto podmínek. Pokud byla závada nebo omezení zapříčiněno účastníkem, má poskytovatel právo požadovat úhradu vzniklých nákladů. Účastník poskytující elektrickou energii na napájení síťového zařízení, které využívají i jiní účastníci sítě je kompenzováno snížením paušálního měsíčního poplatku. Tímto pro něj však vyplývá povinnost zařízení ponechat neustále napájené a funkční, aby tím neomezoval ostatní účastníky na něm závislých.
CH6) Účastník přebírá plnou zodpovědnost za veškerá zařízení předaná mu do užívání. Je povinen je pojistit a zabezpečit proti cizímu zásahu a poškození. V případě zcizení nebo poškození uhradí náklady na uvedení do původního funkčního stavu.
I. Pozastavení poskytování služeb
I1) Poskytovatel může úplně nebo částečně pozastavit poskytování služeb nebo zamezit aktivnímu přístupu ke službě v následujících případech a za následujících podmínek:
-na písemnou žádost Účastníka, a to nejpozději do 72 hodin od obdržení žádosti;
-pokud Účastník nezaplatil za služby ani po upozornění a v poskytnutém náhradním termínu;
-pokud Účastník připojil k telekomunikační síti koncové zařízení, které je nefunkční nebo není schváleno pro provoz připojováno ČR a jeho používáním narušuje provoz telekomunikační sítě;
-pokud Účastník porušuje tyto Všeobecné podmínky nebo právní předpisy platné pro užívání sítě a služby, přičemž poskytovatel je povinen přesně specifikovat předmětný předpis a jeho část;
-pokud Účastník poskytl Poskytovateli nesprávné nebo zavádějící informace;
I2) Poskytovatel může úplně nebo částečně pozastavit poskytování služeb připojení k síti Internet nebo zamezit aktivnímu přístupu k těmto službám, pokud Účastník prostřednictvím služby připojení k síti Internet provádí nebo úmyslně či z nedbalosti umožňuje provádět jakékoliv nelegální, protizákonné činnosti nebo činnosti porušující zásady občanského soužití (například rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu), nebo se do nich zapojuje, nebo koncové zařízení Účastníka omezuje správnou činnost ostatních zařízení sítě (vykazuje softwarová, nebo hardwarové vady)
I3) Účastník má právo požadovat, aby Poskytovatel obnovil možnost používání služeb do 2 pracovních dnů poté, co Účastník odstraní důvody, pro které k omezení nebo pozastavení služeb došlo.
I4) Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy, které vzniknou účastníkovi zamezením aktivního přístupu ke službě nebo částečným či úplným pozastavením služby z důvodu porušení těchto podmínek účastníkem.
J. Reklamace
J1 Účastník může uplatnit reklamaci na kvalitu, rozsah nebo vyúčtování poskytované služby. Reklamaci podává telefonicky, nebo písemně na adresu nebo telefonní číslo, uvedené na www stránkách Poskytovatele, ve Smlouvě či Ceníku služeb. V případě reklamací podaných telefonicky je Poskytovatel oprávněn požadovat jejich písemné doložení. Reklamace musí být čitelná a srozumitelná s kontaktními údaji účastníka nebo osoby pověřené jednat za účastníka.
J2 Vztahuje-li se reklamace k nesprávnému vyúčtování za služby, má Účastník právo uplatnit reklamaci do 2 měsíců od doručení předmětného vyúčtování za poskytnutou službu, jinak toto právo zaniká.
J3) Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtách do 15 dnů od jejího doručení u reklamací nevyžadujících technické šetření, do 30 dnů u reklamací vyžadujících technické šetření.
J4) Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování za poskytnuté služby. Poskytovatel informuje Účastníka o výsledku reklamačního řízení písemně nebo emailem a zároveň ho informuje telefonicky.
J5) V případě, že se prokáže neoprávněnost vyúčtování ceny, je Poskytovatel povinen vrátit Účastníkovi přeplatek nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace a to formou bankovního převodu, dobropisu nebo vyrovnání splatných pohledávek Poskytovatele za Účastníkem, pokud takové existují.
K. Závěrečná ustanovení
Poskytovatel i Účastník souhlasí s tím, že všechna nezákonná, nevynutitelná nebo neplatná ustanovení budou nahrazena novými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Podmínek.
Poskytovatel má právo měnit tyto Podmínky za předpokladu, že jejich změnu zveřejní nejméně 3 měsíce předem.
Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021.


Platné od 1.1.2021