Odkazy:
seznam

google

ídnes.cz

Atlas


              WRAŽEDNÉ
                 EMAUZY
         
Tipy:


  
    Falešné zprávy z netu

 SMS Brána všichni operátoři

TOPlist

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ 

Název společnosti:
Bc. Karel Čermák, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 768 24 Hulín, Družba 1189, IČ: 42628709, DIČ: CZ7207174392.

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů naší společností.

1) Kdo spravuje Vaše osobní údaje?
Bc. Karel Čermák, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 768 24 Hulín, Družba 1189, IČ: 42628709, DIČ: CZ7207174392.
2) Jaké údaje používáme:
Používáme pouze osobní údaje, které jsou potřebné pro uzavření smluvního vztahu s Vámi a pro zajištění poskytování služeb z tohoto vztahu vyplývajících. Jedná se zejména o:
Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození. Kontaktní údaje: adresa, telefonní číslo, email Technické údaje: instalované zařízení a jeho nastavení (adresa umístění zařízení, typ zařízení, ip adresa) Dále jsme povinni zpracovávat provozní a lokalizační údaje.
3) Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme ?
a. Identifikační údaje a adresa – potřebujeme pro uzavření smlouvy s Vámi
b. email – pomocí emailu jsme s Vámi v kontaktu:
komunikace touto formou je výhodná pro obě strany-zasílání faktur-jste včas informováni o servisních zásazích v naší síti-můžeme Vás informovat o změnách a novinkách, které se týkají služeb námi poskytovaných.
c. telefon-v případě poruchy na zařízení instalovaném u Vás je tato komunikace nejrychlejší
d. technické údaje –aby vše fungovalo, jak má
e. při poskytování služeb internetového připojení jsme povinni se řídit zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stejně jako všichni ostatní poskytovatelé internetového připojení.
Tento zákon mimo jiné ukládá povinnost uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
4) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?
Po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 3 roky po jeho ukončení, nebo dle platné legislativy (zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu).

5) Jaká máte práva?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:-
Právo na přístup –můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/ o Vás zpracováváme
Právo na opravu-můžete požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají
Právo na výmaz-můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů pokud dojde k některé z následujících situací:
a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
b. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod k jejich zpracování.
c. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně

e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
Právo na omezení zpracování :můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. popřel/a jste přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu aby naše společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit.
b. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
c.
Bc. Karel Čermák, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 768 24 Hulín, Družba 1189, IČ: 42628709, DIČ: CZ7207174392 již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
d. vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.-Právo na přenositelnost údajů–máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a naší společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.-Právo na odvolání souhlasu–máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat.-Právo vznést námitku –můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů naší společností
-Právo podat stížnost –máte právo podat stížnost u dozorového orgánu: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
6) Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?Udělení souhlasu se zpracováním Vašich údajů pro komunikaci snámi je zcela dobrovolné.
7) Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat ?Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese
Bc. Karel Čermák, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 768 24 Hulín, Družba 1189, IČ: 42628709, DIČ: CZ7207174392.
 8) Poskytujeme vaše osobní údaje třetím stranám? Naše společnost neposkytuje Vaše osobní údaje třetím stranám mimo povinností ze zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.